FLICKERFEST 27th INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

FLICKERFEST 27th INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

27th INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL Sydney festival: 12 – 21 January 2018, Bondi Beach, Sydney, Australia National tour: January – May 2018, 50+ venues Australia-wide…